BejelentésMagyar Páneurópa Unió
..valóság, felelősség, szolidaritás

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

 

A Magyar Páneurópa Unió 2013. június 21-én adományozta ez évi báró Eötvös József sajtódíjai. A kitüntetéseket Domonkos László író-publicista, Kövesdy Zsuzsanna a Magyar Rádió irodalmi szerkesztője, valamint Ugró Miklós a Magyar Nemzet főmunkatársa vehetett át ünnepélyes keretek között Balatonfüreden a Balatoni Hal és Borünnepen.  A laudációkat Döbrentei Kornél, Kondor Katalin, és Körmendy Zsuzsanna írta, és Haeffler András olvasta fel.

2013.június


 

  

Magyar Nemzet, 2012 július 22

Vissza az unió gyökereihez

 
Andrássy Gábor az újjászerveződő magyar páneurópai mozgalomról

Olyan szervezetté szeretné formálni a Magyar Páneurópa Uniót az új elnök, amely az EU-t segíti visszaterelni eredeti célkitűzéseihez. Andrássy Gábor lapunknak kifejtette: az európai összetartozástudat, identitás fejlesztése és a nemzetállamok megerősítése nem egymást kizáró, hanem támogató folyamatok. A kórházigazgató orvos szerint szembesíteni kell a kontinens politikusait a mai ijesztő népesedési és termelés-ellenes folyamatokkal. Ki kell kényszeríteni a kedvező változásokat, a kettős mérce megszüntetését.

Megyeri Dávid

M: A Magyar Páneurópa Unió az utóbbi években nem igazán véste bele magát a köztudatba. Holott az anyamozgalomnak komoly múltja és tekintélye van.

A: Az előző elnök munkáját nem az én tisztem megítélni. Mindenesetre az, hogy a közgyűlés tizennyolc év után a váltásra szavazott, valamit elárul.

M: Milyen irányban akarnak változtatni?

A: Természetesen az alapcélkitűzéseken nem módosítunk. Annak idején, amikor Coudenhove-Kalergi 1923-ban megalapította a szervezetet, az volt a céljuk, hogy béke legyen a nemzetek között. A másik fontos alapgondolat a kereszténység védelme. Mind a két feladat időszerű ma is.

M: Robert Schumannak, az unió egyik atyjának mondása: Európa vagy keresztény lesz vagy nem lesz többé Európa. A jelenlegi világtendencia viszont megcsúfolni látszik a konzervatív alapítók eszméit.

A: Nem véletlen, hogy a híres államférfi nemcsak az EU szorgalmazója, hanem a Páneurópa Unió tagja is volt. Úgy gondoljuk, hogy az európai eszmeiségnek vissza kell térnie az alapítók eredeti elgondolásaihoz. A kereszténység ugyanis nem elválasztja a népeket, nemzetállamokat, hanem összeköti. A Páneurópai Mozgalom, akárcsak az Európai Unió, a nemzetek szabad együttműködésére épít. Párhuzamos szervezetekként nem versenytársak, hanem szövetségesek.

M: Jelenleg hány tagjuk van?

A: Több ezer fős a tagságunk, ám feltehetően még számosabban vannak, akiket reaktiválni lehet, ha látják, hogy van értelme az igyekezetüknek. Fővárosi, vidéki szervezeteinket élettel töltjük meg, honlapot indítunk, konferenciákat, vitaesteket rendezünk, s ez reményeink szerint egyre több érdeklődőt vonz majd zászlónk alá.

M: Mennyire lehet vonzó egy olyan megközelítés, amely a nemzetek fölötti identitást hangsúlyozza? A nemzeti önazonosságot újabban többen helyezik előtérbe.

A: A közös európaiság-tudat nem ellentéte a nemzeti érzésnek, hanem kiegészítője, sőt, erősítője. Mindez azonban nem folyhat erőszakosan, feloldódva valami ködös-téves globalizmus-imádatban. A szellem szabad áramlását biztosító, befogadó keresztény nemzetek Európáját kell megvalósítanunk. Megőrizve a sokszínűséget, ami hatalmas értéke nemcsak a magyarságnak, hanem az egész öreg földrésznek. A közös identitás túlhangsúlyozása ellenben kontraproduktív folyamatokat indíthat el.

M: Hadd legyek ördög ügyésze: miért nem hagyják ezeket a kormányzati kompetenciába tartozó témákat a nagypolitikára? Nem értelmezik a civil kontrollt kissé kiterjesztően?

A: Éppen az a baj, hogy a civil szféra sokszor nem koncepcionális nagy kérdésekkel foglalkozik - beéri a rutintiltakozásokkal. Mi egy majd` száz esztendős patinás szervezet nevében partnerséget ajánlunk. Szembesítenünk kell az összeurópai döntéshozókat politikájuk következményeivel, a mai ijesztő tendenciákkal. Kontinensünk állampolgárainak beleszólása a köz ügyeibe, saját sorsuk alakulásába nem merülhet ki abban,hogy pár évente elmennek szavazni. Ha most nem lépünk egy sor létfontosságú kérdésben, jelentéktelenné válhat a földrész.

M: Milyen veszélyekre gondol konkrétan?

A: Mindenek előtt a demográfiai mutatókra. A vészes népességfogyás nemcsak magyar probléma. Követnünk kellene a francia családpolitikát, ahol már bevándorlás nélkül is megfordult a tendencia. Európa ketté- sőt több darabra szakadása is komoly veszélyforrás. Nem járható út, hogy egyes országok mások rovására prosperálnak, pusztán piacnak, korlátlan munkaerőforrásnak tekintve a gyengébbeket. Ez a trend rájuk is visszahat, mert egész Európa válik labilissá. Ugyanilyen tűrhetetlen, hogy kiviszik a kontinensről a termelést, az unión kívüli világból viszont nyakló nélkül zúdítják ránk a bóvlit, amelyet olcsón, egészségbiztosítás nélküli, szakképzetlen munkaerővel állítanak elő. Az unió kötözködő a belső termeléssel szemben, míg ha az EU-n kívüli országokból behozott árukról van szó, szinte megszűnik az ellenőrzés.

M: Mindezek az anomáliák Magyarországot fokozottan érintik. Milyen válaszaink lehetnek a kihívásokra?

A: Mi is részei vagyunk a nagy egésznek, s bennünket is ebbe a másodrendű státuszba akarnak kényszeríteni egyes multinacionális körök. A kettős mérce ellen itt is fel kell lépni, a polgári civil szféra minden erejével, befolyásával. Nem engedhető meg, hogy míg nekünk még a tyúkketrec méretét, komfortfokozatát is meg akarják szabni, addig Ázsiából, Afrikából dömpingáron, ellenőrizetlenül, hatalmas mennyiségben áramolhassanak be azok a termékek és termények, amelyek tönkre teszik főként a közép-európai régiót, s benne a magyar gazdákat, vállalkozókat.

M: Elképzelhetőnek tart-e egy regionális összefogást?

A: Nemcsak kívánatosnak, hanem elengedhetetlennek látom. Ugyanabban a cipőben járunk, azonosak a problémáink, a megoldást is közösen kell megtalálnunk. A Páneurópai Mozgalom régi támogatója a regionális gondolatnak. Azon racionális oknál fogva, hogy az emberi munka, termelés legtöbbször kisebb egységekben tud igazán eredményes lenni. Ezért utasítja el a mozgalom már kezdetektől fogva a globalizmust, amely csak látszategységet teremt, valójában arctalanná teszi, felszámolja a nemzeteket, eltörli az egyéni tulajdonságokat, az emberi önállóságot, innovációt. Ezektől a káros tendenciáktól meg kell tisztítani az európaiságot, mert menthetetlenül fel fogja emészteni nemcsak az uniót, de az emberi élőhelyeket - materiális és szellemi értelemben egyaránt.

M: Nehezen szokták megbocsátani civil szerveződéseknek, ha nem baloldaliak. Arra meg különösen harap a balliberális politika és média, ha nem ellenségesek a polgári kormányzattal szemben. Az önöké viszont gyanúsan konzervatív tömörülés - már az alapítás óta. Milyen a viszonyuk a jelenlegi kabinettel?

A: Együttműködésre törekszünk, mivel hasonló az értékrendünk. Ez természetesen nem jelent szervilis magatartást, hisz az önálló véleményalkotás mozgalmunk egyik alapkritériuma. Meg kell azonban becsülni, hogy már nem olyan kabinet van, amelynek feje azt mondja: akinek nem tetszik valami, annak el lehet menni az országból. A jelenlegi kormány programjával egyetértünk. Mi is elsődlegesnek valljuk a munkahelyteremtést, a hazai gazdaság, benne a régebbi privatizáció során elkótyavetyélt, majd megszüntetett könnyű- és élelmiszeripar felélesztését, az állami szerepvállalás jogaiba való visszahelyezését, a térségi összefogást. Nekünk nem kell politikai választásokon indulnunk, így szabadabban tudunk nyilatkozni, mozdulni. Ha egy nemzeten belül nincs összetartozástudat, testvéri érzés, akkor miről beszélünk? Az szorul magyarázatra, ha valaki nem így gondolkodik.

M: Orvosként az egészségügyi átalakításokkal egyet tud-e érteni?

A: Az alapcélkitűzésekkel igen, de hallatlanul sok munka, egyeztetés vár még az ágazatra és a kormányra, hisz olyan súlyos problémahalmazról van szó, amelyet még az előző évtizedek állampárti vezetései élesítettek be. Ha nem tudunk azon változtatni, hogy immár feleannyi orvos praktizál, mint húsz évvel ezelőtt és egész generációk távoznak az országból sokkal jobb bérért kulimunkát végezni, akkor csak illúzió lehet a pozitív fordulat. Hasonló életpályamodellre van szükség az egészségügyben, mint amilyet a pedagógusok számára kidolgozott a tárca.


 

 


 

Published in Magyar Nemzet, 22 July 2012Back to The rootsThe Hungarian Paneuropean Union has been reorganized, Gábor Andrássy is the new President - European and national consciousness

 

The new President would like to transform the Hungarian Paneuropean Union into an organization which assists the EU to return to the original goals. Gábor Andrássy explained:  European affinity, developing identity and strengthening nation states are not in conflict, rather supporting each other. According to him, the politicians of the continent must be confronted  with the alarming processes concerning population and production.

 

Though the Paneuropean Union is a deeply-rooted and highly respected organization, the Hungarian Paneuropean Union has not been widely known in the last couple of years.

It is not my assignment to pass judgement on the activities of the former President. By all means, electing a new president after 18 years is rather significant.

 

What changes do you plan?

Certainly, we do not change the fundamental aims. When the organization was founded by Count Richard Coudenhove-Kalergi in 1923, the main purpose was peace among nations. The other important principle was the protection of Christianity. Otto Habsburg continued to construct the organization in this spirit through decades. These issues remained challenges until today.

 

Robert Schuman, one of the founders of the Union said: Europe remains Christian or it won`t be Europe any more. Today`s trends seem to be in contradiction with the principles of the founders.

It is no accident that the famous statesman encouraged the            establishing of the EU, but at the same time he was a member of the Paneuropean Union as well. We are convinced that the European thought must return to the original ideas of the founders. Promoting the Christian-social thought and Christian roots do not divide nations, but rather nourish them. The Paneuropean movement - just like the European Union - is built on free cooperation among nations: they are not rivals but allies.

 

How big is your organization?

We are a couple of thousands strong and - presumably - many more could be reactivated in case they see a possibility of progress. We plan to revive our capital- and country organizations, launch a website, arrange meetings and organize conferences. By all these, we hope to attract more and more people.

 

Is it possible to make the supranational approach attractive when national identity is gaining more and more ground?

The common European identity does not conflict with national identity, on the contrary: they reinforce each other. But it should not be preceded as a forced march, embedded in a wrongly interpreted globalism. We have to realize an inclusive Europe of Christian nations, rendering the free flow of spirit - and safeguard its great variety, which is an enormous asset for both Hungary and the old continent.

 

Let me be the Devil`s advocate: why don`t you leave it on the politicians in government responsible for these questions? Isn`t it an expanded perception of civil control?

On the contrary: the problem is that the civil sphere is usually content with less significant protests, instead of dealing with strategic issues. We - as a nearly 100 years old, well-known organization - offer partnership. European decision makers must be confronted  with today`s alarming processes. Voting once in every four years is not a sufficient way for shaping public affairs and citizens` own life. It is inevitable to make progress in a large number of fundamental questions, otherwise Hungary, Central Europe and moreover the entire continent might become insignificant. 

 

What risks do you see specifically?

First of all, population statistics. The decreasing population is not a sole Hungarian problem. We should imitate the French case, where there is a comparatively high rate of births, while immigration has played a minor role in the increase of the population. Fragmentation of Europe is also a serious source of danger. It is not equitable nor a practicable plan that some countries make profit at the expense of others, regarding the latter ones merely as a source of unlimited labour and market. But this course has an effect on them as well, causing instability in the entire continent. It is also intolerable that the relocation of production from the continent is going on continuously, while goods from outside the EU are imported into the Union beyond measure, made by unqualified, cheap labour not covered by social security. The Union is very keen on controlling the products of the internal market, but when it comes to non-European goods, control doesn`t exist any more.

 

Hungary is affected by these anomalies to a greater extent. What can Hungary answer to these challenges?

We are also a part of this entity and certain multinational circles would like to repel us into a kind of second-class role. In this case, firm steps must be taken to counter double standards, using all the possibilities of civil society. It is improper that we have to implement rules like what size and comfort class a henhouse must have, while masses of uncontrolled, dumping goods and agricultural products from Asia and Africa are imported into the EU, ruining entrepreneurs and farmers in Hungary and the Central European region.

Can you conceive regional cooperation?

It is more than desirable, it is inevitable: we have to find common solutions to common problems. The Pan European Movement has always supported regionalism based on the fact that human labour and production is more efficient in smaller entities. That is why the Movement refuses globalism which creates a false unity, while making nations characterless and disappear, eliminating personal qualities, innovation and human independence. Europe must be cleansed from these damaging tendencies; otherwise it will devour not only the Union, but human environment too - physically and spiritually as well.

 

Civil organizations are rather expected to be left-oriented, but at least suspicious if an organization is not against the government.. Your movement is a conservative one since its foundation. What is your attitude to the present government?

 

Sharing similar values, we strive for cooperation. This - certainly - does not contain a servile attitude, as for independent expression of opinions is a basic criterion of our movement. Still it is an added value that we have a prime minister who doesn`t „recommend" those who don`t agree with something to leave the country. We agree with the present government`s program: employment is of utmost importance as well as promoting national promotion, especially food- and light industry privatized at a loss later ceased the rehabilitation of state`s role and regional cooperation. We don`t run for elections which provides more possibilities for us. Togetherness within the nation is of utmost importance, a contrary view is much sooner questionable.

 

Dávid Megyeri

 


 


 

 http://hvg.hu/itthon/20120512_andrassy_gabor_magyar_paneuropai_unio

Andrássy Gábort, a budapesti Szent Ferenc Kórház orvosigazgatóját választotta meg országos elnökének a Magyar Páneurópa Unió, a posztról lemondott Bethlen István helyére - közölte a szervezet.

Andrássy Gábor, a Magyar Páneurópa Unió korábbi budapesti elnöke bemutatkozásában többször hivatkozott Habsburg Ottóra, a Nemzetközi Páneurópa Unió örökös tiszteletbeli elnökére, aki a Páneurópa-gondolat alatt mindig a nemzetek Európáját értette - olvasható a közleményben, amely hozzáteszi, hogy az újonnan megválasztott elnök hitet tett a szervezet további értékkonzervatív elkötelezettsége mellett, fő feladataként pedig a sajátos magyar érdekek hangsúlyozott képviselete mellett foglalt állást.

HVG nyomán 2012. május 12.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!